Törzsvendégprogram

Igényeljen Szieszta Törzsvendégkártyát szállodánkban! Amennyiben Ön már 1 éjszakát eltöltött a Hotel Sziesztában közvetlenül a szállodánál történt foglalás után a következő tartózkodásához igényelheti törzsvendégkártyáját és elkezdheti gyűjteni pontjait, amelyeket fizetőeszközként tud szállodánkban használni.

Pontgyűjtés menete

A számla IFA nélküli végösszegének 5%-át írjuk jóvá pontként, felhasználáskor 1 pont értéke 1 Ft. Abban az esetben tud kártyájára pontokat gyűjteni, ha foglalását közvetlenül a Hotel Szieszta elérhetőségein (telefon: +36 99 314 260, fax: +36 99 316 923, mobil: +36 30 299 2419, e-mail: , postán: 9400 Sopron, Lővér krt. 37. , személyesen a szállodában) vagy a www.hotelszieszta.hu weboldalon kezdeményezte és harmadik felet (online közvetítőt, utazási irodát) a foglalás menete nem érintett.

A törzsvendégprogramba történő jelentkezés szállodánkban lehetséges.

Regisztrációját követően adatait feldolgozzuk (melyeket adatvédelmi irányelveinknek megfelelően kezelünk) és elbíráljuk, hogy jogosult-e törzsvendégkártyánk birtoklására. Ha az Ön regisztrációja megfelel annak a feltételnek, hogy minimum 1 éjszakát eltöltött már a Hotel Sziesztában az elmúlt 2 évben, akkor a következő tartózkodása során szállodánkban átveheti törzsvendégkártyáját.

Általános szerződési feltételek
Szieszta törzsvásárlói program

1. Általános leírás

1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban Általános Szerződési Feltételek vagy ÁSZF) az MSF Hotel Management Kft (9400 Sopron, Lővér krt. 37., telefon: +36 99 314260, fax: +36 99 316 923, mobil: +36 30 299 2419, e-mail: ), által üzemeltetett Hotel Szieszta törzsvásárlói programban (a továbbiakban Program) való részvétellel kapcsolatos feltételeket szabályozza.

1.2. A Program lényege, hogy a Programban részvételre jogosult kártyabirtokos (a továbbiakban: Kártyabirtokos) a Programhoz csatlakozó kártyaelfogadó partnernél (a továbbiakban: Partner) számlaforgalmának függvényében törzsvásárlói Pontokat (a továbbiakban: Pont(ok)) gyűjthet, illetve mindenkori Pontegyenlege függvényében igénybevett szolgáltatásainak ellenértékét Pontjaival kiegyenlítheti, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

1.3. A Programban való részvétel regisztráció útján kezdhető meg a Programba történő jelentkezés feltételei szerint.

2. Programba történő jelentkezés, Kártyaigényelés

2.1. A Programba minden 18. életévét betöltött természetes személy jelentkezhet, kivéve az MSF Hotel Management Kft. alkalmazottait.

2.2. Jelentkezés útja: papíralapú jelentkezési lap kitöltése.

2.3. A Programba történő regisztrálás feltétele a Hotel Sziesztánál a Programba való jelentkezést megelőző 2 (két) évben minimum 1 (egy) vendégéjszaka a Kártyaigénylő általi igazolható eltöltése. (A jogosultság megállapítására vendég neve alapján kerül sor, a jelentkező által megadott időpont, és a Partner adatainak összevetése alapján).

2.4. Egy személy csak egy Kártyát igényelhet és birtokolhat.

2.5. A Partner elutasíthatja a jelentkezést, ha a kártyaigénylő:

2.6. Amennyiben kártyaigénylő 2.3 szerinti jogosultságát a Partner nem tudja beazonosítani és ezzel nem tud bizonyosságot nyerni arról, hogy a regisztráció feltételeinek 2.3. pont szerint eleget tesz, akkor megjelölt elérhetőségein erre felhívja kártyaigénylő figyelmét és az azonosításhoz segítségét kéri, az alábbi adatok valamelyikének megadására való felhívással:

2.7. Partner minden elfogadott jelentkezést regisztrál rendszerében és azokat a kártyaigénylő űrlap beérkeztétől számított 30 (harminc) napon belül vonalkódos műanyag Kártyával érvényesít.

2.8. A Partner nem felelős a Kártyaigénylések elbírálásával kapcsolatos, a Partnernek fel nem róható esetleges késedelem miatt.

2.9. A Partner. nem ellenőrzi a Kártyaigénylő által a jelentkezéskor megadott adatokat, azokkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A Kártyabirtokos köteles az igényléskor megadott adatai megváltozása esetén erről a Partnert haladéktalanul tájékoztatni. A Kártyabirtokos adataiban történt változások bejelentésének elmulasztásából eredő károkért Partner nem vállal felelősséget, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő károk megtérítését követelheti a Kártyabirtokostól.

2.10. A Kártyabirtokost a Kártyához kapcsolódó biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Kártyabirtokos ezen adatot harmadik személynek kiadni nem jogosult.

3. Kártyabirtoklás, Pontfolyószámla, Pontgyűjtés és Pontbeváltás

3.1. A kártyaigénylés elfogadása esetén a Kártyabirtokos vonalkóddal ellátott műanyag kártyát kap (a továbbiakban Kártya).

3.2. A Kártya azonosítási célokat szolgál, az azonosításhoz szükséges kódon és a felhasználható pontokon kívül egyéb információt, adatokat nem tárol.

3.3. A Kártyákkal történő azonosítást követően a Kártyabirtokos a Partner által vezetett egyedi pontfolyószámlára (a továbbiakban Pontfolyószámla) gyűjti a Pontokat, azaz a Pontok mindenkor a Pontfolyószámlán kerülnek jóváírásra, illetve onnan kerülnek levonásra az adott tranzakcióknak megfelelően.

3.4. Egy Pontfolyószámlához minden esetben csak egy Kártya tartozhat.

3.5. A Kártyák arculata, külső megjelenése többféle is lehet, de ez nem befolyásolja a Kártyák jelen ÁSZF szerinti funkcióinak gyakorlását.

3.6. A Kártyabirtokosok a Partnernél teljesített vásárlásaik és szolgáltatás-igénybevételeik után Kártyájuk segítségével a Pontfolyószámlára Pontokat gyűjthetnek, amelyekkel a Partnernél történt későbbi fogyasztásaik végszámlája egy részét vagy egészét (kivéve az idegenforgalmi adó összegét) kiegyenlíthetik.

3.7. Pontok gyűjtéséhez és beváltásához minden esetben a Kártya fizikai jelenléte szükséges.

3.8. A Pontok gyűjtése és beváltása az elfogadóhelyen közzétett hirdetmények szerinti pontbeváltási és pontgyűjtési arányok szerint alakul, minden esetben a magyar forintban kifejezett számlavégösszeget alapul véve.

3.9. A Pontok az áruvásárlás (szolgáltatás-igénybevétel) ellenértékének kiegyenlítésekor a Pontfolyószámlán jóváírásra, illetve a Pontok felhasználása esetén a Pontfolyószámláról levonásra kerülnek, melyre az alábbiak szerint kerül sor:

3.10. Pont kibocsátásra kizárólag a Partnernél történt közvetlen foglalással kapcsolatos kifizetések után kerülhet sor, azaz kizárólag akkor, amennyiben az adott Kártyabirtokos a szállásfoglalását közvetlenül a Partnerhez megküldött e-mail üzenettel, személyesen, telefonon, fax útján, vagy a Partner saját weboldalán, vagy kiállítási standján keresztül intézte.

3.11. Pontgyűjtésre és pontbeváltásra kizárólag olyan áruvásárlás és szolgáltatás-igénybevétel alapján van lehetőség, amelynek igénybe vevője és számlafizetője egyaránt a Kártyabirtokos. Egy adott vásárlás vagy szolgáltatás-igénybevétel kapcsán több Kártyabirtokos Kártyájának egyidejű használata tilos.

3.12. A Programban gyűjtött Pontok szolgáltatások foglalásához kért előlegek fizetésére semmilyen esetben sem használhatók fel.

3.13. A Kártyabirtokos az áru vagy szolgáltatás ellenértékének a Pontjaival kiegyenlített összege után Pontfolyószámláján Pont-jóváírásra nem jogosult.

3.14. A Kártyabirtokos Pontjainak beváltása mellett más, a Kártyabirtokosnak nyújtandó klubtagsági és/vagy fizetőeszköz kedvezményt nem vehet igénybe.

3.15. A Kártyabirtokosok jogosultak a Partner által nyújtott szolgáltatásról kiállított számla teljes bruttó összege egy részének vagy egészének (kivéve az idegenforgalmi adó összegét), a Pontjaik beváltásával történő rendezése mellett más, a Partner által kibocsátott kuponok felhasználására, a Partner által meghatározott szabályok szerint.

3.16. A Programban gyűjtött Pontok csak és kizárólag a Partner áruinak vásárlása vagy szolgáltatásuk igénybevétele esetén – az adott vásárlás (szolgáltatásnyújtás) ellenértéke egy részének vagy egészének (kivéve az idegenforgalmi adó összegét) teljesítésére – válthatók be. A Pontok soha, semmilyen körülmények között pénzre nem válthatók, a Pontok, azok beváltása ellenében pénzbeli kifizetés követelésére a Kártyabirtokos nem jogosult.

3.17. A vásárlás (szolgáltatásnyújtás) a Pontok beváltása útján teljesített összeggel csökkentett ellenértékét a Kártyabirtokos tetszőleges – a Partnernél egyébként elfogadott – fizetőeszközzel egyenlítheti ki.

3.18. A Partnernél Pontokat kizárólag az áruvásárlás (szolgáltatás-igénybevétel) ellenértékének kiegyenlítésekor, a Kártyának a Partner képviseletében eljáró személy részére való átadása útján lehet a Kártyabirtokos Pontfolyószámláján jóváírni, vagy arról beváltani. A kasszától való távozás után, vagy egyébként visszamenőlegesen, az igénybe vett szolgáltatás kifizetését követően Pontkibocsátásra vagy –beváltásra biztonsági okból nincs lehetőség. Az esetlegesen helytelenül jóváírt vagy levont Pontösszeggel kapcsolatos reklamációt a Kártyabirtokos a helyszínen, még a pénztártól való távozás előtt köteles jelezni. Amennyiben a reklamáció nem nyer megfelelő elintézést, a Kártyabirtokos jogosult Partner ügyeletes vezetőjénél írásban panaszt tenni. A Partner recepciósai a Kártya átadásakor vélelmezik, hogy az átadó fél a Kártya, és a Kártyához kapcsolódó Pontfolyószámlán szereplő Pontok tényleges jogosultja; a személyazonosságot nem ellenőrzik.

3.19. A pénztárrendszer vagy a vonalkód olvasó általános üzemzavara esetén Pontok felírása (gyűjtése) és beváltása sem a helyszínen, sem utólag nem lehetséges, amennyiben erről a Partner a vendéget hirdetményben, jól látható helyen, a pénztárak közelében tájékoztatja.

3.20. Amennyiben a Pontkibocsátás és/vagy –beváltás műszaki okok miatt ideiglenesen az előzetesen meghirdetett feltételektől eltérően történik, úgy a Partner e tényről a Kártyabirtokosokat a pénztáraknál elhelyezett hirdetményen tájékoztatja. Az előre meghirdetett Pontkibocsátási és/vagy –beváltási feltételektől a Partner jogosult műszaki okok miatt eltérni. Emiatt velük szemben igények nem támaszthatók.

3.21. Amennyiben a Pontkibocsátási vagy Pontbeváltási tranzakció a Kártyabirtokos érdekkörében felmerült ok miatt hiúsul meg, utólagos Pontkibocsátásra vagy –beváltásra nincs mód. A Kártyabirtokos érdekkörében felmerült oknak tekinthető, ha a Kártyatest vagy a vonalkód megsérült, ha a Kártya le van tiltva, vagy használata fel van függesztve, vagy ha a Kártya nincs a Kártyabirtokosnál.

4. Kártyák (Pontfolyószámlák) és Pontok átruházhatósága

4.1. A Kártyabirtokos elhalálozása esetén az erről szóló értesítésnek a Napi Utolsó Bejelentési Időpontig történő kézhezvételét követő banki nap 10.00 órától a Partner az érintett Kártya elfogadását a hagyatéki eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti. Az ilyen tartalmú valótlan bejelentések vagy hamis iratok miatti esetleges Visszaélések miatt a Partner semmilyen felelősséget nem vállal. Az értesítést követően az érintett Kártyát a Partner részére megőrzésre be kell küldeni. A Kártyával összekapcsolt Pontfolyószámlán levő egyenlegről a Partner a hagyatéki eljáráshoz igazolást bocsát ki az örökösök részére. A jogerős hagyatékátadó végzés bemutatásakor a Partner az elhunyt Kártyabirtokos Kártyáját végleg letiltja és megsemmisíti, Pontfolyószámláját zárolja, valamint az azon nyilvántartott Pontegyenleget az örökösök Pontfolyószámláján (ha rendelkeznek ilyennel) a jogerős hagyatéki végzésben foglaltaknak megfelelően jóváírja. Amennyiben valamely örökös Kártyával (Pontfolyószámlával) nem rendelkezik, és ilyet igényelni sem kíván, úgy a Partnerrel szemben úgy kell tekinteni, hogy az örökölt Pontokra nem tart igényt, és e vonatkozásban a Partnerrel szemben a jövőben semmilyen igényt sem érvényesíthet.

4.2. A Partner nem vállalja a Kártyák vagy a Pontok átruházása, így különösen értékesítése, más javakra való elcserélése, illetve azokról más javára történő lemondás, vagy azok elzálogosítása következtében esetlegesen felmerülő igények teljesítését, tekintettel arra, hogy a Kártya és a Pontok – a 4.1. pontban meghatározott tranzakció, valamint a 4.2 pontban meghatározott jogutódlás eseteit kivéve – személyhez kötődő jogosultságokat testesítenek meg, így át nem ruházhatók.

5. A Kártya pótlása, új Kártya kibocsátása

5.1. A Kártyát a Partner. saját költségén kétévente legfeljebb egyszer díjmentesen cseréli szükség esetén, az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezte esetén. Partner a Kártyát akkor cseréli díjmentesen, ha az rendeltetésszerű használat mellett meghibásodik.

5.2. Az 5.1 Pontban szereplő esetben a Kártya cseréjét Kártyabirtokosnak kell kezdeményeznie azzal, hogy Partner felé jelzi a Kártyacserére vonatkozó igényét, annak okát és cserére szoruló Kártyáját személyesen (a Hotel Szieszta recepcióján leadva vagy postai úton eljuttatva.

5.3. Partner fenntartja a jogot, hogy bármikor Kártyacserét kezdeményezzen.

5.4. Partner a Kártya pótlását térítés ellenében végzi el, amennyiben

A fenti esetekben a Kártya cseréjét Kártyabirtokosnak kell kezdeményeznie azzal, hogy Partner felé jelzi a Kártyacserére vonatkozó igényét és annak okát és eredeti Kártyáját lehetőség szerint eljuttatja Partner részére.

5.5. A kártya 5.4 Pont szerinti cseréjének költsége 2000.- Ft, ami a Kártyabirtokos Pontegyenlegéből kerül levonásra, az 1 Ft = 1 Pont átváltási arány alkalmazásával. Kártyabirtokos az összeg 5.4. szerinti Kártyacsere esetén történő a levonásához jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul. Amennyiben Kártyabirtokosnak nem áll rendelkezésére elegendő Pont a fenti összeg Pontokkal történő rendezésére, abban az esetben Partner a 2000.- Ft banki átutalással, vagy a Hotel Sziesztánál történő készpénz befizetését követően készíti el a Kártyabirtokos új kártyáját.

5.6. Partner fenntartja a jogot, hogy az 5.4 szerinti okok esetén is dönthessen a térítésmentes Kártyacseréről.

5.7. A Kártya cseréjét Partner a csereigény jelzésének napjától számított 30 (harminc) napon belül elvégzi és az új Kártyát postázza. Kártyacsere esetén az új Kártyaszámra átvezetésre kerülnek a Kártyacseréig az előző Kártyára összegyűjtött Pontok, de a Kártyacsere ideje alatt végrehajtott vásárlások és szolgáltatás-igénybevételek után utólagos Pontjóváírásra nincs mód.

5.8. Telefonos, e-mailes és postai bejelentéseket és rendelkezéseket a Partner kizárólag a Kártyabirtokos egyértelmű beazonosítása esetén (különösen név, lakcím születési dátum adatainak egyeztetése alapján) fogad el.

6. A Kártya letiltása

6.1. Az elveszett, ellopott, megsemmisült Kártyákat a Partner a Kártyabirtokos e-mailen, telefonon történt bejelentésének, vagy postai úton tett értesítésének kézhezvételét követő banki nap 10.00 órától letiltja (a továbbiakban: Letiltási Időpont), amennyiben a telefonos bejelentés legkésőbb 16.30 óráig (a továbbiakban: Napi Utolsó Bejelentési Időpont) megtörtént, vagy az írásbeli értesítés a Napi Utolsó Bejelentési Időpontig a Partnerhez bizonyíthatóan beérkezett; és – amennyiben ezt a Kártyabirtokos igényli – a Kártyabirtokos pótkártya igényét egyidejűleg előjegyzésbe veszi. Az adott naptári napon a Napi Utolsó Bejelentési Időpontot követően telefonon bejelentett, vagy bizonyíthatóan kézhez vett bejelentés alapján a Kártya letiltása a bejelentést (kézhezvételt) követő második banki munkanap 10.00 órától lép érvénybe; ilyen esetekben ez utóbbi számít Letiltási Időpontnak. A Kártyabirtokos a Kártyaletiltásra irányuló megbízását illetve pótkártya igényét telefonon vagy írásban a Letiltási Időpontot megelőző banki nap este 18 óráig visszavonhatja.

6.2. A letiltott törzsvásárlói Kártyával kapcsolatos esetleges Visszaélés kockázatait és következményeit a 6.1 Pontban rögzített – az adott esetnek megfelelő – Letiltási Időpontig a Kártyabirtokos viseli.

7. A Kártyaelfogadás felfüggesztése

7.1. A Partner jogosult bármely Kártya elfogadását ideiglenesen felfüggeszteni, a Kártyát, illetve az ahhoz kapcsolódó Pontfolyószámlát zárolni, amennyiben a Kártyával vagy az ahhoz kapcsolódó Pontfolyószámlával való Visszaélés alapos gyanúja merül fel. A Visszaélés kivizsgálására a Partnernek 15 (tizenöt) nap áll rendelkezésére. A vizsgálat befejezésekor, a Partner a Kártyát, illetve a Pontfolyószámlát a vizsgálat eredményének függvényében vagy véglegesen letiltja, vagy zárolását feloldja.

7.2. A Kártyával vagy a hozzá kapcsolódó Pontfolyószámlával való bizonyított vagy elismert Visszaélés esetén a Partner jogosult a Kártyát azonnali hatállyal letiltani, és amennyiben a Visszaélésre a Kártyabirtokosnak felróható okból került sor, Partner jogosult a Kártyabirtokos új Kártya kibocsátására vonatkozó igényét visszautasítani.

8. Pontok törlése és a Kártya (Pontfolyószámla) lejárata

8.1. A Partnernek jogában áll a már jóváírt törzsvásárlói Pontokat törölni, amennyiben a jóváírást követően bizonyításra kerül, hogy azokat a Kártyabirtokos jogosulatlanul, vagy Visszaélés révén szerezte.

8.2. A Partner jogosult utólag a technikai vagy adminisztrációs hiba folytán tévesen jóváírt Pontokat a Kártyabirtokos Pontfolyószámlájáról előzetes írásos értesítés és indoklás mellett visszavonni, illetve köteles az ugyanilyen okból kifolyólag tévesen levont Pontokat a Kártyabirtokos Pontfolyószámláján utólagosan jóváírni. A Partnernek ezen joga illetve kötelezettsége a hiba bekövetkezése napjától számított 550 (ötszázötven) napon belül évül el.

8.3. Amennyiben a Kártyabirtokos a Pontfolyószámláján legalább 550 (ötszázötven) napon keresztül tranzakció nem kerül regisztrálásra, azaz sem Pontjóváírásra, sem Pontbeváltásra, sem a 4.2. pont szerinti felfüggesztésre nem kerül sor, a Partner jogosult a Pontfolyószámlán az utolsó tranzakció elvégzésétől számított 550. (ötszázötvenedik) napon meglévő valamennyi, fel nem használt Pontot törölni. Az ilyen Pontfolyószámlákon lévő Pontok törlése automatikus, az utolsó tranzakció napjától számított 550. (ötszázötvenedik) napon történik. A Pontok e bekezdés rendelkezéseivel összhangban történt törlésének lehetőségét a Kártyabirtokos a jelen ASZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Pontok jelen pont rendelkezései szerinti törlésével kapcsolatban a Kártyabirtokosok a Partnerrel szemben semmilyen igényt nem támaszthatnak, és valamennyi, a Pontok birtokában igénybe vehető jogosultságuk a Pontok törlésével megszűnnek.

9. A Kártyabirtokos adatainak védelme

9.1. A Kártyabirtokosok regisztrációjukkal elfogadják a Partner adatvédelmi irányelveit, mely a www.hotelszieszta.hu weboldalon egészében olvasható. Az adatkezelésre a Kártyabirtokosok önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. A Kártyabirtokosok ezennel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Programban való részvétellel összefüggésben Partnerrel közölt személyes adataikat a Partner kezelje. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja különösen a Programban való részvétellel összefüggésben elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az ezen szolgáltatások igénybevételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a Kártyaigénylő lapokon található. Az adatkezelésre egyebekben a Partner adatvédelmi irányelvei megfelelően irányadók.

9.2. A Kártyabirtokos Pontfolyószámlájával kapcsolatos adatait, Pontfolyószámlájának tranzakciós történetét a Partner a lehető legkörültekintőbb biztonsággal őrzi saját számítástechnikai rendszerében.

9.3. Partner a Pontfolyószámlához tartozó tranzakciós adatokat piackutatási céllal, a Kártyabirtokosok fogyasztási szokásainak vizsgálatához és/vagy termékei és ajánlatai tökéletesítésének érdekében, illetve a Program szolgáltatásai nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése érdekében használhatja, ehhez Kártyabirtokos kifejezetten hozzájárul.

9.4. A jelen ASZF elfogadásával a Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy Partner a mindenkori tranzakciós adatok alapján ügyfeleinek a fogyasztási szokásaik figyelembevételével speciális DM leveleket küldjön postai úton vagy e-mailben az ügyfél által, a regisztráció során megadott elérhetőségekre.

10. Felelősség és szavatosság

10.1. A Partner a Kártyabirtokosokkal szemben felel az adatok biztonságáért, az adatok megfelelő védelméért a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozás, a törlés, a sérülés és a megsemmisülés terén. A Partner a Kártyák esetleges téves letiltásáért, illetve a számlák téves zárolásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetében felel.

10.2. Partner nem felel a Kártyákkal kapcsolatos Visszaélésekért, valamint a Kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért, kivéve, ha azok a Partner (illetve azok munkatársai, alvállalkozói) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására vezethetők vissza.

10.3. Partner kártérítési felelőssége egyebekben az adott Kártyabirtokosnak a Partner felelőssége keletkezése napján érvényes Pontfolyószámla-egyenlegének minden egyes Pontja után 1 Ft-ra korlátozódik, feltéve, hogy ezt a korlátozást jogszabály megengedi. A Partner kártérítési felelősségének korlátozása a szerződésszegésért való felelősség tekintetében a Ptk. 314. § (2) bekezdésén – illetve, amennyiben a jogszabályhely megváltozna, az ennek helyébe lépő rendelkezésen – alapul és arra tekintettel érvényes, hogy a Program által kínált lehetőség díjmentes, és alapvetően – a vonatkozó szabályokra figyelemmel – a Kártyabirtokosok részére ténylegesen (de nem pénzben) realizálható vagyoni előnyt jelent.

10.4. Partner nem felel a Kártyabirtokosokat terhelő vagy rájuk áthárított közteher-kötelezettségek teljesítéséért, kivéve ha jogszabály ennek ellenkezőjét írja elő.

11. Reklamáció-ügyintézés és tájékoztatás

11.1. Amennyiben a Kártyabirtokosnak a Programmal kapcsolatban bármely természetű panasza vagy kérdése van, a Partner ügyfélszolgálatát kell írásban megkeresnie a

12. A Kártyabirtokos és a Partner közötti szerződéses jogviszony megszűnése

12.1. A Kártyabirtokos és a Partner közötti, jelen ÁSZF alapján fennálló szerződéses jogviszony megszűnhet:

12.2. A Partner jogosult a Kártyabirtokosnak a Programban való részvételét azonnali hatállyal felmondani és egyidejűleg a Kártyáját érvényteleníteni és letiltani, a Pontfolyószámlát zárolni, amennyiben a Kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közöl a Partnerrel, vagy a Kártyával való Visszaélést követ el, vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit súlyosan megszegi, és szerződésszegő magatartását elismerte vagy az egyéb módon egyértelműen bizonyítást nyert. A Partner jogosult továbbá a Kártyabirtokosnak a Programban való részvételét azonnali hatállyal felmondani és egyidejűleg a Kártyáját érvényteleníteni és letiltani, a Pontfolyószámlát zárolni akkor is, ha a Kártyabirtokos magatartásával, nyilatkozataival a Program működését, céljainak elérését, jogos érdekeit veszélyezteti vagy őket hátrányos helyzetbe hozza, és ezen magatartásának a Partner írásos felszólítását követően sem vet véget. A jelen Pontban foglaltak szerinti azonnali hatályú felmondás esetén a Kártyabirtokos nem léphet fel a Partnerrel szemben igénnyel, követeléssel.

12.3. A fenti esetekben a Partner véglegesen mentesül a Kártyabirtokosnak a felmondás időpontjában meglevő Pontegyenlege beváltási kötelezettsége alól, továbbá követelhetik a jogosulatlan vagy szerződésszegő Pontfelírás vagy Pontbeváltás, vagy a Kártyabirtokos egyéb szerződésszegése miatt vagy azzal összefüggésben keletkezett káruk teljes megtérítését.

12.4. A Kártyabirtokosnak jogában áll a Programban való részvételét bármikor rendes felmondással, azonnali hatállyal írásban megszűntetni. A felmondás aPartner 11.1 Pontban meghatározott ügyfélszolgálatára való beérkezéskor hatályosul, és még ezen a napon a Partner intézkedik a Kártya letiltásáról – a fenti 6.1 pontban szabályozott mechanizmusnak megfelelően -, valamint az Kártyabirtokos adatainak megfelelő törléséről. A Kártyabirtokos a felmondásra irányuló írásos nyilatkozatának a Partner részére való elküldését követő 30 (harminc) napon belül köteles Kártyáját a Partner részére visszaszolgáltatni, vagy önmaga megsemmisíteni.

12.5. A Partner jogosult és köteles a Kártyát a Kártyabirtokos és a Partner közötti szerződéses jogviszony megszűnése napjával letiltani, a Kártyához kapcsolódó Pontfolyószámlát pedig zárolni. A Kártyabirtokos és a Partner közötti szerződéses jogviszony megszűnése napjával, az addig be nem váltott Pontok elvesznek, és valamennyi, a Pontok birtokában igénybe vehető jogosultság a Pontok törlésével (Pontfolyószámla zárolásával) megszűnik, és ezzel kapcsolatban a Kártyabirtokosok a Partnerrel szemben semmilyen igényt, követelést (különösen készpénz megfizetésére vonatkozó igényt) nem támaszthatnak.

13. A Program módosítása és befejezése

13.1. Tekintettel arra, hogy a Program keretében a Partner a Kártyabirtokosok részére ellenszolgáltatás nélkül nyújtanak kedvezményt, a Partner jogosult a Program jellemzőit, feltételrendszerét (így a jelen ÁSZF-et), bármikor egyoldalúan megváltoztatni, a módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú. Hacsak a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek, a módosításról szóló értesítést köteles a Kártyabirtokosnak megküldeni. Ezt meghaladóan, a módosításra történő figyelemfelhívás megjelenheti a Hotel Sziesztában elhelyezett közlemény útján, és/vagy honlapján (ii) és / vagy Partner által az ügyfeleknek küldött hírlevélben (elektronikus és / vagy postai úton). A módosítás hatályba lépésére mindenkor ésszerű határidővel, de legkorábban az értesítéstől számított 15. (tizenötödik) napon kerül sor. Partner köteles mind az ÁSZF módosításai, mind a Partnerek körének megváltozása hatályba lépésének időpontjáról a Kártyabirtokosokat a jelen pontban foglaltak szerint, egyértelműen tájékoztatni. Az ÁSZF módosításának hatályba lépése után közölt felmondásra (12.4 pont) már a módosított rendelkezések az irányadók. A módosítás miatt kilépő Kártyabirtokosok a Partnerrel szemben – a meglevő Pontjaik felmondásuk hatályosulásának napjáig történő beváltásán túlmenően – semmilyen igényt nem támaszthatnak.

13.2. A Partner jogosult a Programot a Kártyabirtokosok 90 (kilencven) napos határidővel történő előzetes értesítése mellett bármikor megszüntetni. A megszüntetésről szóló értesítést a www.hotelszieszta.hu weboldalon köteles közzétenni. Ezt meghaladóan, a megszüntetésre történő figyelemfelhívásra sor kerülhet (i) a Hotel Sziesztában elhelyezett közlemény útján, és / vagy a Partner által az ügyfeleknek küldött hírlevélben (elektronikus és vagy postai úton). Az értesítés követő naptól kezdve a Pontok kibocsátása megszűnik, és a Program befejezéséig hátralevő időben már csak a Pontok beváltására van mód. A Program megszűnése napjáig be nem váltott Pontok véglegesen érvényüket vesztik, a Pontfolyószámlák zárolásra kerülnek, és valamennyi, a Pontok birtokában igénybe vehető jogosultság a Pontok érvényességének elvesztésével megszűnik, és ezzel kapcsolatban a Kártyabirtokosok a Partnerrel szemben semmilyen igényt, követelést (különösen készpénz megfizetésére vonatkozó igényt) nem támaszthatnak.

13.3. Vis Major bekövetkezte esetén a Program rendkívüli és azonnali hatályú megszűnésének a Hotel Szieszta honlapján, a www.hotelszieszta.hu weboldalon való bejelentésének időpontjában a Program megszűnik, és ezt követően a Pontok kibocsátása megszűnik és a Kártyabirtokosok által gyűjtött Pontok beváltására sincs mód. A Program megszűnése napjáig be nem váltott Pontok véglegesen érvényüket vesztik, a Pontfolyószámlák zárolásra kerülnek és valamennyi, a Pontok birtokában igénybe vehető jogosultság a Pontok érvényességének elvesztésével megszűnik, és ezzel kapcsolatban a Kártyabirtokosok a Partnerrel szemben semmilyen igényt, követelést (különösen készpénz megfizetésére vonatkozó igényt) nem támaszthatnak.

14. Díjak

14.1. A Kártyabirtokos Programba való regisztrációja és a Programban való részvétele díjmentes, és nem keletkeztet jelent semminemű kötelezettséget a Kártyabirtokos oldalán a Partner bármely áru adásvételre vagy szolgáltatásnyújtás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésére. A Partner egyéb szolgáltatásaival kapcsolatos díjfizetés módját – amennyiben ilyen alkalmazásra kerül – és esedékességét a jelen ÁSZF megfelelő módosításával, a 13.1 pontban szabályozott módon kell közzétenni.

15. Egyéb rendelkezések

15.1. A törzsvásárlói Pontok kibocsátásával és beváltásával kapcsolatos esetleges közterhek (adók, járulékok, illetékek, hatósági díjak stb.) – amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik – a Kártyabirtokosokat terhelik. Ez érvényes arra az esetre is, amikor valamely jogszabály a közteher elsődleges kötelezettjeként a Partnert jelöli meg, de megengedi ennek továbbhárítását a Kártyabirtokosokra.

15.2. A Kártyabirtokosok tájékoztatása a Program egyéb, a Kártyabirtokosokat érintő kérdéseiről elsődlegesen írásban hírlevél útján, a Hotel Sziesztában elhelyezett hirdetmények útján történik.

15.3. A törzsvásárlói Kártya a Partner tulajdonát képezi. A Kártyabirtokos a Kártyát a Programban való részvétele befejezésekor köteles postai úton beszolgáltatni, vagy a Hotel Sziesztában leadni vagy megsemmisíteni.

15.4. A Pontokat nem lehet készpénzre átváltani. A törölt, érvénytelenné vált, elévült, vagy egyéb okból be nem váltott Pontok után azok pénzben kifejezett értéke vagy kártérítés, vagy egyéb ellenszolgáltatás nem követelhető a Partnertől.

15.5. A Partner valamennyi iratot és értesítést mindig az általa ismert legutolsó (változás-bejelentésig regisztrációkor megadott) értesítési post címre, vagy e-mail címre küldi. Címváltozás vagy a személyi adatokban bekövetkezett egyéb változás esetén a Kártyabirtokos köteles a Partnert haladéktalanul tájékoztatni. Az elavult, megváltozott adatokkal okozott károkért a Partnert felelősség nem terheli.

15.6. A Kártyabirtokosok írásbeli értesítéseiket az alábbi címre kötelesek elküldeni:

15.7. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek, a napokban megállapított határidő alatt naptári napot, a hónapokban megállapított időtartam alatt naptári hónapot kell érteni. Hacsak a jelen Általános Szerződési Feltételekből, vagy a szövegkörnyezetből más nem következik, úgy az e-mail útján közölt kommunikáció a Felek egymás közötti viszonyában írásbeli kommunikációnak minősül.

15.8. A Program, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek a magyar jog hatálya alá esnek.